Skip
ค้นหาเส้นทางรถบัส

หัวข้อการยกเว้นความรับผิดชอบ

  • ข้อมูลบนเว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองจิจิบุนี้มีความถูกต้องอย่างแน่นอน แต่เมืองจิจิบุจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้งานที่นำข้อมูลบนเว็บไซต์ท่องเที่ยวจิจิบุนี้ไปใช้งาน
  • เมืองจิจิบุจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆ หากผู้ใช้งานได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนจากการเข้าใช้เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองจิจิบุ
  • กรุณาทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองจิจิบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る