Skip

การเดินทางไปจิจิบุ

title background image
ค้นหาเส้นทางรถบัส

การใช้บริการรถไฟ

การใช้บริการรถไฟ

การใช้บริการรถไฟ

เมื่อใช้รถไฟสายเซบุอิเคบุคุโระ

นั่งรถไฟประมาณ 80 นาที โดยรถไฟสายเซบุอิเคบุคุโระ (ด่วนพิเศษ) จากอิเคบุคุโระมาถึงเซบุจิจิบุ
จากสถานีอิเคบุคุโระการเดินทางที่สะดวกคือขึ้นรถไฟด่วนพิเศษจิจิบุเรดแอร์โรว์ที่ต้องระบุที่นั่งทั้งหมด

เมื่อใช้รถไฟสายโทบุโทโจและรถไฟจิจิบุ

นั่งรถไฟประมาณ 80 นาที โดยรถไฟสายโทบุโทโจจากอิเคบุคุโระไปที่โยริอิ
แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟจิจิบุอีกประมาณ 40 นาที

เมื่อใช้รถไฟ JR สายทากาซากิและรถไฟจิจิบุ

นั่งรถไฟประมาณ 60 นาที โดยรถไฟสายทากาซากิจากอุเอโนะไปที่คุมากายะ
แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟจิจิบุอีกประมาณ 70 นาที

รถไฟ SL Paleo Express สถานีที่จอด

(สถานีคุมากายะ สถานีทาเคคาวะ, สถานีโยริอิ, สถานีนากาโทโระ, สถานีมินาโนะ, สถานีจิจิบุ, สถานีโอฮานาบาตาเกะ, สถานีมิตสึมิเนะกุจิ)

เว็บไซต์รถไฟจิจิบุ SL Paleo Express

การใช้บริการรถยนต์

การใช้บริการรถยนต์

การใช้บริการรถยนต์

เมื่อใช้ทางด่วนคังเอ็ตสึ

จากฮานาโซโนะ IC ขับตามทางหลวงสาย 140 ไปทางจิจิบุ
จากฮานาโซโนะ IC ถึง อ.จิจิบุประมาณ 50 นาที ไปถึงนากาโทโระประมาณ 30 นาที

เมื่อใช้ทางด่วนเคนโอ

จากซายามะฮิดากะ IC ขับตามทางหลวงสาย 299 ไปทางจิจิบุ
จากซายามะฮิดากะ IC ถึง อ.จิจิบุประมาณ 65 นาที ถึงนากาโทโระประมาณ 90 นาที

วิธีการเดินทาง

จักรยานเช่า แท็กซี่ รถบัส
มีข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูล
ปิด
ปิด
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る